محصولات داغمهندسی مکانیزاسیون و مديريت

- بیشتر بدانید
برای اینکه بتوانیم فضای تصمیم گیری را بصورت غیر خطی از هم جدا بکنیم، لازم است تا هر سلول واحد را بصورت یک تابع غیر خطی تعریف نمائیم مثالی از چنین سلولی میتواند یک واحد سیگموئید باشد...

FUN WITH ENGLISH

- بیشتر بدانید
زبان مثل هر تصمیم دیگری که در زندگی میگیرید، باید خواست خود شما باشد هنوز بچه هستيد بچه ای که تازه متولد شده است، به آهستگی زبان ياد میگيرد...

کتاب پردازان قطب مطالعه و تفکر کشور به امروز توجه کنید ,

- بیشتر بدانید
فرآیند 5 مرحله ای انتخاب رشته همایش مهم انتخاب رشته همایش مجدد انتخاب رشته کارگاه مهارت تصمیم گیری و حل مساله استاد معماریانی ظرفیت محدود...